กรมเจรจาฯ’ ติด 1 ใน 10 หน่วยงาน คว้ารางวัลด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด ระดับดีเด่น

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ติด 1 ใน 10 หน่วยงานที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด ระดับดีเด่น จากกรมบัญชีกลาง ถือเป็นเครื่องหมายการันตีความโปร่งใสและรักษาผลประโยชน์ของราชการ และเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานของบุคลากรกรมฯ ย้ำจะยึดมั่นปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด กรมบัญชีกลาง

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 กรมฯ ได้เข้ารับมอบ ?รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด? ระดับดีเด่น จากนายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ในพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมบัญชีกลาง โดยกรมเจรจาฯ เป็น 1 ใน 10 หน่วยงาน และเป็น 1 ใน 2 หน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณดังกล่าว

สำหรับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน โดยมีเกณฑ์การประเมิน 5 มิติ คือ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการเบิกจ่าย ด้านการบัญชีภาครัฐ ด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ และด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด

?กรมฯ ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง โดยได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมฯ ได้ยึดถือปฏิบัติด้วยความถูกต้องและโปร่งใสมาโดยตลอด สำหรับรางวัลที่กรมฯ ได้รับในครั้งนี้ จะเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรได้มุ่งมั่นพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและด้านต่างๆ เพื่อให้กรมฯ เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศต่อไป? นางอรมนกล่าว

ทั้งนี้ รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จำนวนทั้งสิ้น 32 หน่วยงาน 54 รางวัล ประกอบด้วย ส่วนราชการและมหาวิทยาลัย จำนวน 27 หน่วยงาน 46 รางวัล และจังหวัด จำนวน 8 รางวัล

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ